Regulamin sprzedaży i zamawiania online stacjonarnych usług szkoleniowych w ramach korzystania z oferty dostępnej na https://arsproanima.pl/

Data publikacji: 16.02.2017r.

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:
1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności książek, e-booków, nagrań video oraz audio;
2. Serwis – realizowanie przez Organizatora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych Usług Szkoleniowych udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: https://arsproanima.pl/
3. Organizator – Ars Pro Anima Aleksandra Wołoszyn, ul. Banderii 4/328, 01-164 Warszawa, NIP: 5272783013m REGON: 365664148
4. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.
5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.
7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie https://arsproanima.pl/ oraz niniejszym Regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.
8. Oferta – informacje dotyczące poszczególnych Usług Szkoleniowych, zaprezentowane Klientowi na stronie https://arsproanima.pl/, określające istotne postanowienia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Klientem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Organizator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” na stronie Serwisu.
2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję treść Regulaminu i politykę prywatności”
3. Klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia.
4. Klient dokonuje płatności za usługę poprzez autoryzowany system płatności online t-pay.com obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, na zasadach tam opublikowanych.
5. Do zawarcia Umowy w przypadku płatności online dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Organizatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
6. Po zaksięgowaniu płatności Organizator rozpocznie świadczenie Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie i w zakresie zamówionego szkolenia. Potwierdzenie możliwości korzystania z zamówionej Usługi Szkoleniowej Klient otrzyma w wiadomości e-mail.
7. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Organizatora usługę może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.
8. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcie w przycisk: „Złóż zamówienie”) miedzy Organizatorem a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych, objętych zamówieniem.
9. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zawierana jest na okres świadczenia Usług Szkoleniowych każdorazowo określony w ofercie.

 

§ 4. ZAKRES USŁUG SZKOLENIOWYCH

1. Organizator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe udostępnione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: https://arsproanima.pl/.
2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych, służących samopoznaniu, rozwoju osobowości, kreatywności, poprzez działania twórcze, w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Organizatora.

 

§ 5. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na https://arsproanima.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy – Pouczenie o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, umieszczony pod Regulaminem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w drodze pisemnej na adres e-mail: arsproanima@gmail.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, umieszczony pod Regulaminem.
4. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w ramach których Administrator wykonał w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą konsumenta. Klient musi zostać poinformowany przed rozpoczęciem Usług Szkoleniowych, iż po zakończeniu Usług Szkoleniowych przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy. „Niniejszym zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych.”
5. Zgoda na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wymaga zaznaczenia pola: „Niniejszym zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych.”
6. W przypadku gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania natychmiastowego wykonania umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych – zaznaczeniu odpowiedniego pola – przed wykonaniem w pełni Usługi Szkoleniowej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeśli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy.
8. Zwrotu płatności Organizator dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 7. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Klient uważa, że sposób realizacji Usługi nie jest zgodny z umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji na adres: arsproanima@gmail.com. W reklamacji powinno się znaleźć: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Regulaminie.
2. Administratorem danych osobowych jest Ars Pro Anima Aleksandra Wołoszyn, ul. Baderii 4/328, 01-164 Warszawa, NIP: 5272783013, REGON: 365664148. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie wykonania umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych oraz w procesie obsługi newslettera – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Klient jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na https://arsproanima.pl/
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu Zamówienia.
5. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację.

 

§ 9. KOMENTARZE

1.Kliencie i Organizator mogą wymieniać informacje, komentarze i opinie na stronie Serwisu: https://arsproanima.pl/.
2. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgody z prawem oraz regulaminem.
3. Zabronione jest rozpowszechniane treści pornograficznych, działalności komercyjnej bez uprzedniej zgody Organizatora (wniosek należy złożyć w redakcji, po jego pozytywnym rozpatrzeniu zawarta zostanie stosowna umowa), to samo dotyczy działalności reklamowej oraz promocyjnej. Zabronione jest przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, wykorzystywanie danych osobowych innych osób, publikowanie treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, moralnością.
4. Zabronione jest naruszanie przez Klientów praw autorskich oraz praw pokrewnych związanych z materiałami dostępnymi w Serwisie. Dalsza publikacja materiałów zawartych z Serwisie jest możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania, a następnie usunięcia komentarza naruszającego obowiązujące prawo bądź godzącego w prawa osób trzecich.

 

§ 10. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
3. Klienci, którzy zapisali się do newslettera zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku, gdy Klient zapisany do newslettera nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
2.Jeżeli Klientem jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3.Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
4.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Organizatorem.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli Ars Pro Anima Aleksandra Wołoszyn, ul. Banderii 4/328, 01-164 Warszawa, adres e-mail: arsproanima@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeśli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Aleksandra Wołoszyn
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.